Pflegesets

Set 1   Pflegeset XXL

(Shampoo , Hair Mask , Hydro Balm , Glossy Hydro Booster , Spezialbürste)                    130 €

Set 2   Pflegeset

( Shampoo , Protecting Hair Mask , Hydro Balm )                                                                     75 €

Produkte

Shampoo                                                                                                      22 €

Protecting Hair Mask                                                                                    38 €

Hydro Balm                                                                                                   21 €

Conditioner                                                                                                   16 €

Glossy Hydro Booster                                                                                   25 €

Spezialbürste                                                                                                21 €